☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód , w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dołącza się:
• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oryginał do okazania

Wysokość dofinansowania wynosi:
• 30% przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
• 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
• 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności.
• 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
• 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Wytworzył:
Anna Skowrońska
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-02-16 11:29:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2021-03-31 14:30:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1130247