☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnejv

Dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrotu kosztów dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza na warunkach i w wysokości określonej umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie wydanej na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Sekwencja działań musi być następująca: wniosek o refundację -umowa-nakłady ze środków własnych pracodawcy-zwrot poniesionych nakładów.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 refundacji, albo zatrudnić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy. Pomoc przyznawana na ten cel jest pomocą de minimis.
 

 

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wytworzył:
Anna Skowrońska
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-02-16 11:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2021-03-31 14:30:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1130247