☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na :
1) podjęcie po raz pierwszy działalności:
a) gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
b) rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
c) w formie spółdzielni socjalnej,
2) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej

Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:
1) podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:
a) samodzielnie,
b) wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,
c) w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty;
2) zostać założycielem spółdzielni socjalnej;
3) nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.
3. Środki:
1) mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku;
2) obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, związanego z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.
Wniosek składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania wnioskodawcy.
Do wniosku, odpowiednio do podanych w nim informacji, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające:
1) wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;
2) dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności;
3) dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami;
4) wysokość wkładu własnego wnioskodawcy;
5) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności;
6) doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
7) zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej.
 Osoba niepełnosprawna,  może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości :
1) nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
2) wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy
– jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
 Pomoc przyznawana na ten cel jest pomocą de minimis.

 

Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra  Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018r  w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na działalność w formie   spółdzielni socjalnej.

Wytworzył:
Anna Skowrońska
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-02-16 11:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2021-03-31 14:30:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1130247