☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

ZARZĄDZENIE NR 33/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

z dnia 23 sierpnia 2022r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad w zakresie przyznawania pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

 

Na podstawie § 4 ust.4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zatwierdzonego zarządzeniem Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza się co następuje:

 

§  1.

W załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ustalenia zasad w zakresie przyznawania pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową wprowadza się następującą zmianę:

 

w części „Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym wyraz „maksymalna kwota dofinansowania wynosi - 10.000 zł” (…), zastępuje się wyrazem „maksymalna kwota dofinansowania wynosi - 16.000 zł” (…)”.

 

§  2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

§  3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON

 

Modułu I od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.

Modułu II od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 marca 2022r. (na rok akademicki 2021/2022)

oraz od dnia 12 września 2022r. do dnia 10 października 2022r. (na rok akademicki 2022/2023)

 

Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2022 roku:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

b/ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

c/ Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu
słuchu;

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

b/ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku,

d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

e/ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności;

 

 

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

b/ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,

c/ Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

d/ Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

e/ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Moduł II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Ważne:

KAŻDY Z MODUŁÓW I OBSZARÓW PROGRAMU MA SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONE WYMAGANIA PROGRAMOWE.

 

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego http://sow.pfron.org.pl

Więcej informacji na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępnych jest:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl w zakładce Wykaz Spraw Załatwianych w Ośrodku – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym –Program „Aktywny Samorząd”,

2/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 329, lub 506 162 328.

program finansowany ze środków PFRON

 

 

 

INFORMACJA – Projekt kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu pn. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.

 

Głównym celem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników, tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby, które z powodu choroby, wypadku lub doznanego urazu w różnych okresach życia straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu;

  • osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością w okresie rozwojowym, które dotychczas nigdy nie pracowały

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane.

 

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, wymaga kilkumiesięcznego (ok.4-6 m-cy) pobytu osoby zakwalifikowanej w jednym z 4 Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji (Grębiszew, Nałęczów, Wągrowiec, Ustroń), gdzie przy współpracy z lekarzami, psychologami, terapeutami i doradcami zawodowymi usprawnienie odbywa się na trzech płaszczyznach:

  • zawodowej – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

  • psychospołecznej – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

  • medycznej – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

 

Więcej informacji:

 

Komunikat PFRON O/Wielkopolski, ulotka informacyjna: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/kompleksowa-rehabilitacja-droga-do-zdobycia-pracy-w-nowym-zawodzie/

Kontakt PFRON O/Wielkopolski: p. Tomasz Paczkowski, tel. 504 852 298

Infolinia PFRON: (22) 50 55 600, 532 083 063

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

e-mail: ork@pfron.org.pl

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROJEKT KATALIZATOR TWOJEJ KARIERY

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON o. Poznań prowadzi kolejną edycję bezpłatnego projektu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami pn. „Katalizator Aktywizacji Zawodowej” realizowanego ze środków PFRON do 31 marca 2023 r.

Celem działań jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.
Dla realizacji założonego celu, będzie możliwe skorzystanie z kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, konsultacji prawnych, pośrednictwa pracy, wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia. W osiągnięciu tego celu pomaga: doradca zawodowy, kreator kariery, mentor i psycholog, prawnik.
Biorąc pod uwagę stan zdrowia osób zainteresowanych, prowadzone jest też wsparcie zdalne.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
- są pełnoletnie;
- są mieszkańcami województwa Wielkopolskiego;
- nie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, ani Zakładu Aktywności Zawodowej;
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Więcej informacji i zgłoszenia:
poznan@fazon.pl

 

 

 

 

 

 

loga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizuję Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, którego celem jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mogą skorzystać w swoim miejscu zamieszkania z pomocy w formie:
1. usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie konktaktów z otoczeniem;
 - usługi opiekuńcze realizują wykwalifikowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, mających na celu wsparcie edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (m.in. przez terapeutów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów) Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, Dom Zakonny.
Pozyskane środki finansowe w kwocie 266 384,64 zł pozwolą objąć opieką dodatkowo około 70 osób w ramach usług opiekuńczych i 15 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.Zainteresowane osoby niepełnosprawne, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 pod nr telefonu 62/757 45 10 lub z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-01-27 11:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2022-10-27 08:26:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 383774