☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu

Czwartek 20.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kolejność i czas załatwiania spraw

 
Sprawy wpływające do MOPS w Kaliszu są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.267 oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.
 
Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do MOPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.
 
W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (termin ten ulegnie automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od MOPS, w przypadku np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć do MOPS; opóźnień innych organów, działania sił przyrody).
 
Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie MOPS zawiadamia strony z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
 
Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym, stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem MOPS Kalisz.

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X