Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON na rok 2023


Modułu I od dnia 01 marca 2023r. do dnia 31 sierpnia 2023r.
Modułu II od dnia 01 marca 2023r. do dnia 31 marca 2023r. (na rok akademicki 2022/2023)
oraz od dnia 11 września 2023r. do dnia 10 października 2023r. (na rok akademicki 2023/2024)

Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2023 roku:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
b/ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
c/ Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
lub obu kończyn górnych,
b/ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku,
d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
e/ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za
pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b/ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób
ze stopniem niepełnosprawności,
d/ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie
jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
e/ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II:
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub
szkole policealnej, kolegium (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite
studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie trzeciego stopnia prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu
lub szkoły doktorskie) a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi.
Ważne:
KAŻDY Z MODUŁÓW I OBSZARÓW PROGRAMU MA SZCZEGÓŁOWO
OKREŚLONE WYMAGANIA PROGRAMOWE.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego
http://sow.pfron.org.pl

Więcej informacji na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępnych jest:
1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl w zakładce Wykaz
Spraw Załatwianych w Ośrodku – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym –Program
„Aktywny Samorząd”,
2/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 329, lub 506 162 328.

program finansowany ze środków PFRON

 

 

 

INFORMACJA – Projekt kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu pn. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.

 

Głównym celem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników, tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby, które z powodu choroby, wypadku lub doznanego urazu w różnych okresach życia straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu;

  • osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością w okresie rozwojowym, które dotychczas nigdy nie pracowały

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane.

 

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, wymaga kilkumiesięcznego (ok.4-6 m-cy) pobytu osoby zakwalifikowanej w jednym z 4 Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji (Grębiszew, Nałęczów, Wągrowiec, Ustroń), gdzie przy współpracy z lekarzami, psychologami, terapeutami i doradcami zawodowymi usprawnienie odbywa się na trzech płaszczyznach:

  • zawodowej – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

  • psychospołecznej – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

  • medycznej – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

 

Więcej informacji:

 

Komunikat PFRON O/Wielkopolski, ulotka informacyjna: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/kompleksowa-rehabilitacja-droga-do-zdobycia-pracy-w-nowym-zawodzie/

Kontakt PFRON O/Wielkopolski: p. Tomasz Paczkowski, tel. 504 852 298

Infolinia PFRON: (22) 50 55 600, 532 083 063

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

e-mail: ork@pfron.org.pl

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROJEKT KATALIZATOR TWOJEJ KARIERY

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON o. Poznań prowadzi kolejną edycję bezpłatnego projektu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami pn. „Katalizator Aktywizacji Zawodowej” realizowanego ze środków PFRON do 31 marca 2023 r.

Celem działań jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.
Dla realizacji założonego celu, będzie możliwe skorzystanie z kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, konsultacji prawnych, pośrednictwa pracy, wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia. W osiągnięciu tego celu pomaga: doradca zawodowy, kreator kariery, mentor i psycholog, prawnik.
Biorąc pod uwagę stan zdrowia osób zainteresowanych, prowadzone jest też wsparcie zdalne.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
- są pełnoletnie;
- są mieszkańcami województwa Wielkopolskiego;
- nie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, ani Zakładu Aktywności Zawodowej;
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Więcej informacji i zgłoszenia:
poznan@fazon.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gołębiowski Emilian
(2015-01-27 11:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiowski Emilian
(2024-01-30 13:29:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki